Treceți la conținutul principal

ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 31.05.2018


P R O I E C T
A L
O R D I N I I  D E  Z IDATA DE 31.05.2018, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE ”DUNĂREA” S.A., ORA  1000


1) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. Brăila             nr. 115/30.03.2018.

2) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Majorarea capitalului social al societății „BRAICAR" S.A. BRĂILA, cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de proprietate.

3) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

4) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE și FUNCȚIONARE al Teatrului de Păpuși Brăila.

5) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea ORGANIGRAMEI, a STATULUI  DE FUNCŢII și a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE și FUNCȚIONARE ale POLIȚIEI LOCALE BRĂILA.

6) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări în Municipiul Brăila” (lot 5).7) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila                         nr. 53/31.03.2004.

8) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Expertiză tehnică și servicii de proiectare imobil C. Galați nr. 346, corp E”, prevăzut în anexa nr. 4 la H.C.L.M. nr. 73/19.02.2018, în „Reabilitare și schimbare destinație imobil C. Galați nr. 346, corp E”.

9) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la actul adițional aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 553/29.11.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 147/30.03.2018, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016 încheiat cu societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. București.

10) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2018, cu solicitanții care au acces la locuințele ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.  

11) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Trecerea din administrarea Colegiului Tehnic „Panait Istrati” Brăila, în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 33 „Sfântul Andrei” Brăila, a  bunului public „Sală de sport - în suprafață utilă de 676,26 mp - etajul 2”, situat în Brăila, Calea Galați, nr. 346B.

12) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul public al Județului Brăila a terenului în suprafață de 1553,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2 (în fața Spitalului Județean de Urgență Brăila).

13) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila  a terenului în suprafață de 17,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 9 (în fața Cimitirului Eparhial „Sfânta Treime”), în vederea reconfigurării capelei „Sfânta Treime”, conform certificatului de urbanism nr.2273/04.12.2017.14) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 „NEGRUȚ” BRĂILA, situat în Brăila, Str. Mihu Dragomir nr. 3, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția   nr. 56, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1072/07.12.2016.

15) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Independenței nr. 4, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 94, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor                          nr. 329/10.10.2016, nr.330/11.10.2016, nr.2740/12.12.2017 și nr.250/16.02.2018.

16) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „ION CREANGĂ” BRĂILA, situat în Brăila, Str. Școlilor nr. 15, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 67, conform procesului - verbal de recepție la terminarea investiției nr. 1583/19.05.2017.

17) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

18) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017.

19) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015, referitoare la „Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

20) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, prin radierea pozițiilor nr.152, nr.154 și nr.250.

21) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila             nr. 429/21.12.2015 referitoare la „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.

22) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

23) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

24) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea Anexei nr. 2c la HCLM Brăila  nr. 349/30.11.2007, referitoare la ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Dezmembrarea imobilului situat în municipiul Brăila, cartier Apollo, str. Siretului (actuală str. Apollo) amplasament nr.6, înscris în cartea funciară nr.70752, format din teren în suprafață de 6676,00 mp și construcțiile C1, C2 și C3.27) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

28) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 399,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr. 395 lot 1, NCP 91550, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.

29) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 398,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr. 395 lot 2, NCP 91549, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.

30) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+850, NCP 91398, în vederea realizării unui obiectiv economic.

31) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila,  Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+900, NCP 91399, în vederea realizării unui obiectiv economic.

32) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, DN 22B, Km 4, Lot 1, NCP 91218, în vederea realizării unui obiectiv economic.

33) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 38,00 mp indiviz din 409,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 424A, NCP 77850, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcției existente, proprietatea solicitantei BARABULICĂ ADRIANA – GABRIELA.

34) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 97,00 mp indiviz din 445,00 mp, situat în Brăila,            str. Debrețin nr. 19, NCP 83754, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BĂNCUȚĂ ROBERT și BĂNCUȚĂ SPECULANTA – BERETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

35) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 35A,           NCP 15608, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BOGDAN LIVIU - SORIN și BOGDAN LAURA - NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

36) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 7, NCP 74790, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului CONDRUZ GEORGIAN - ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

37) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 105,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila,           str. Bradului nr. 25, lot 2, NCP 91122, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GHIȚĂ FILICĂ și GHIȚĂ LUMINIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

38) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 60,39 mp indiviz din 205,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr.6, NCP 90824, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților HÎNCU VIRGIL și HÎNCU CĂLINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

39) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 11,30 mp indiviz din 291,00 mp, situat în Brăila, str. Pictor Octav Băncilă nr. 40 bis, NCP 87843, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților IRIMIA NICU - VALENTIN și IRIMIA OANA – RALUCA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

40) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu       nr. 15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MOCANU STAN și MOCANU LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

41) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 83,00 mp indiviz din 420,00 mp, situat în Brăila,            str. Crinului nr. 18, NCP 89433, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților SIGMUND HENNRIC și SIGMUND CECILIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.

42) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 189, NCP 74146.

43) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 2, NCP 81136.

44) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Malului nr. 27, lot 1, NCP 89863.

45) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 c/c str. 1 Decembrie 1918,        ap. 11, NCP 70708-C1-U8 și ap. 12, NCP 70708-C1-U7.

46) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, Corp C1, NCP 89637-C1.

47) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Veche nr.11 (teren), NCP 18320.

48) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.3, bl.A2, sc.1, ap.2, parter.

49) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură Brăila, pentru perioada noiembrie 2016 – decembrie 2017.

50) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada decembrie 2016 – decembrie 2017.

51) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru privind: Atribuirea denumirii „DANUBE RESIDENCE” blocului nou construit – construcția C1, situat în Brăila, str. Celulozei nr. 4, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.

52) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2018.
         
53) Alte probleme.P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

LIVIU NICOLAE DRACNEA: Descălecător din Teleorman, încălecător de țară!

- Virgil ANDRONESCU -
 Cronica video a zilei de 10 august 2018, protestul diasporei.

Exod: până și îngerii din Teleorman au ales calea pribegiei. Virgil Andronescu, Nuclee aforistice


VIDEO: Petre Crăciun și călătoria Poveștilor sale prin Țara Copiilor Fericiți din Brăila și Galați!

- Virgil ANDRONESCU -

Marți, 25 aprilie a.c., de la ora 18:00, a avut loc- la C.A.R.P. Brăila, lansarea volumului Povești din Țara Copiilor Fericiți de Petre Crăciun. Scriitorul a ajuns la Brăila, nu întâmplător, ci, invitat de redacția revistei manifest Litera13, onorând cu lansarea volumului domniei sale ședința Cenaclului Casa Speranței de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - Ana Aslan. Seara literar-muzicală Povești pentru nepoți și bunici a fost finalizată de epigramiștii cenaclului. Au participat scriitori din Brăila, oameni de cultură, jurnaliști, copii și alți iubitori de literatură pentru copii. Lansarea s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Acesta fiind cel de-al doilea eveniment al zilei, primul fiind reprezentat de minunata întâlnire de la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Brăila, unde- în fața a 30 de copii instituționalizați, Petre Crăciun și-a prezentat cărțile de povești, basme și poezii pentru copii. Aceștia au ascultat cu sufletul …

M-aşteaptă piscuri...

- Valeriu Ion GAGIULESCU -E-o iarnă grea în viaţa mea
Of, Doamne....
Şi mă frământ şi mă întreb :
Vor mai fi alte ?
Sunt întrebări, sunt încercări....
M-aşteaptă piscuri...
Le voi urca, de voi putea,
Fără de riscuri ?
Dar voi trăi, cum Vei voi
Tu, Doamne ...
Căci voi răzbi, cât pot iubi.
Dă Doamne !
Şi voi plăti.... voi răsplăti
Ştii, Doamne,
Cu preţ curat, cu duh curat,
Cu viaţa mea !

Zilele Municipiului Braila: Târgul anticarilor și buchiniștilor, Expoziții de carte

PROGRAM DETALIAT 


JOI - 09.08.2018
Str. M. Eminescu
Târgul anticarilor și buchiniștilor, Expoziții de carte
Parc Monument
18.00 - Spectacol de dansuri rusești susținut de Ansamblul ”Dobrogeanca”, Sulina – Tulcea
19.00 - Spectacol de dansuri elene susținut de Ansamblul ”Pandora Junior”, coordonator Constantin Haraga

Faleza Dunării
19.00 - Festival Concurs de folclor ”Lină Chiralină”
VINERI - 10.08.2018
Brăila Mall
18.30 - Spectacol de teatru pentru copii ”Prințul și vrăjitoarea” - Asociația ”Teatrul pentru toți” - Pitești
19.30 - Spectacol folcloric Ansamblul ”Mugurașii Oltului”
Carrefour Brăila

19.30 - Spectacol folcloric susținut de Ansamblul ”Rapsodia” Ploiești - Prahova
Parada Portului Popular
18.00 - Liceul ”Edmond Nicolau” – Bariera Călărașilor – Calea Călărașilor – Piața Independenței – Faleza Dunării
Parc Monument
18.00 - Spectacol de teatru pentru copii ”Cei trei purceluși” – Teatrul de Păpuși Brăila şi picturi pe faţă - Liceul de Arte ”H. Darclee”

19.15 - Spectacol de muzica p…

EVENIMENT: Sărbătoatea satului – Zilele Mircenilor

- Virgil ANDRONESCU -


Iubitorii tradițiilor și muzicii populare sunt invitați, în zilele de 18 ți 19 august a.c., în Parcul Central al comunei Mircea Vodă din județul Brăila, să participe la Sărbătoatea satului – Zilele Mircenilor. Evenimentul este susținut și organizat de Primăria și Consiliul Local și se realizează sub marca- deja consacrată a revistei InfoZone, revistă al carei director este jurnalista Gabriela Popa care și prezintă spectacolul. Pe parcursul zilei de sâmbătă veți asista la un adevărat maraton de cântec, joc și voie bună, dar și la recitaluri susținute de artiștii: Claudia GHIȚULESCU, Nicu MÂȚĂ, Dora UNGUREANU și HEVITO. Recitalurile vor începe și în ziua de duminică de la aceeași oră 19.00 și îi vor avea ca protagoniști pe următorii interpreți: Ion SURUCEANU, Valentin SANFIRA, Ana Maria BOTEZATU și formația POTENȚIAL. Ambele zile de Șezătoare- Datini, joc și voie bună, se află la cea de-a VI-a ediție și vor începe de la ora 16.00 cu spectacolul folcloric. Evenimentu…