Treceți la conținutul principal

P R O I E C T A L O R D I N I I D E Z I A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 30.03.2018

reperul.ro

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la ”Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2018.

4) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia-Loredana și Păun Dan, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2018.

5) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2018, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, identificat prin Cazarma nr. 567, înscris în Cartea Funciară nr. 86311, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, în vederea realizării unui Complex rezidențial”.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la patru obiective de investiții.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal, Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Orașul Ianca prin Consiliul Local Ianca, Orașul Însurăței prin Consiliul local Însurăței și Orașul Făurei prin Consiliul local Făurei, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală “Nicăpetre”, Ediţia a lll-a, în perioada 6 august - 15 septembrie 2018.

13) Proiect de hotărâre inițiat doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Acordului referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului Brăila.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea Contractului nr. 1/11.04.2012 de delegare a gestiunii prin atribuire directă, a serviciului de transport public local de călători pe trasee principale cu autobuze, încheiat cu Braicar S.A. Brăila, până la data intrării în vigoare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric din municipiul Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila, în dosarul nr.2564/113/2016.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila, în dosarul nr.1991/98/2017.

17) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel, Pricop Cristian – Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind: Modificarea taxei speciale de salubrizare prevăzută în Anexa nr.1 la H.C.L.M. nr. 616/21.12.2017.

18) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel, Pricop Cristian – Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind: Eliminarea taxei pe apa de ploaie.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători”, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI).

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu pentru Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” – Str. Ștefan cel Mare nr.483>.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări de instalații electrice interioare pentru aparate climatizare ” – Calea Călărașilor nr.59, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.23/31.01.2018 referitoare la ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”
>.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contribuției Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila și de domnul consilier local municipal Gojan Petru privind: Includerea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, a imobilului situat în Brăila, Aleea Creșei nr. 1, NCP 18995 la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.42 și darea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39 „Căsuța fermecată”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea bunului public denumit generic „Șoseaua Baldovinești – amplasament 4”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poz. 585, Capitolul A – „Străzi”, conform cărților funciare nr.74780, nr. 74782, nr. 90864 și nr. 74783.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Liceul Teoretic „Panait Cerna”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.96, conform documentației de cadastru.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, cu poz. 636 la Capitolul A - „Străzi” și cu poz. 394 la Capitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, cu bunul public denumit generic „Vadul Catagaței”.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Stadion Municipal”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul G - Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente, subcapitolul G7 - „Baze sportive”, poziția nr. 1, conform documentației de cadastru.
29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Danubiului nr. 5, parter și etaj, cu destinația de „birou particular” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare în vederea închirieri a terenului ce aparţine Domeniului public al municipiului Brăila, situat pe Calea Călărașilor c/c str. Mecanizatorilor, în vederea amplasării unui panou publicitar pe o suprafață de 41,00 mp.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a terenului în suprafaţă de 195,00 mp, NCP 91776, situat în Brăila, Faleza lot 2 între Bdul Independenţei şi S.C. ANTENA 1 lot 2, precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brăila, proprietar al terenului în suprafaţă de 195,00 mp  lot 2 NCP 91776 şi S.C. DORALY MALL S.R.L., proprietară a terenului în suprafaţă de 200,00 mp, situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 1 lot 2, cu                             nr. cadastral provizoriu 91757.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 87,00 mp, situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.8, în vederea reabilitării „Căminului de nefamiliști – Hipodrom”, recompartimentare și extindere cu mansardă și balcoane, conform Certificatului de urbanism nr.1590/2017.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 73,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.214.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.02.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.


36) Proiect de hotărâre inițiat doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spațiu de locuit, în spațiu destinat funcționării unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică, pe perioadă nedeterminată.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea  H.C.L.M. Brăila nr. 553/29.11.2017 referitoare la „Aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr.32462/28.07.2016 încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.”.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L.M. Brăila                       nr. 659/21.12.2017 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017”.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui contract de închiriere pentru suprafața de 127,17 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situată în Municipiul Brăila, Str. Școlilor colț cu str. Hipodrom, rezultată din comasarea contractelor de închiriere nr.66/26.05.1995 și nr.71/06.03.1996, încheiate între Municipiul Brăila și societatea NELVIAR INVEST S.R.L., pe care se află amplasat un modul comercial, proprietatea acesteia.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi etalare de produse în fața spațiilor comerciale.


45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157E, NCP 16745, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ALDEA EUGEN și ALDEA ANA - MIRELA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr.192C, NCP 86703, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PETCU FLORIN și PETCU ANDREEA-SILVIA, teren pe care se află construcția C1, proprietatea acestora.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.21, NCP 81823, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților VĂTAFU FLORIN și VĂTAFU CAMELIA – MARGARETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 152,40 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Focșani nr.115 A, NCP 14279, solicitantei UȚĂ DANIELA TIȚA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.1, etaj 1, ap.3.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr.9, bl.D, sc.1, etaj 1, ap.8.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,               str. Castanului nr. 20A (fostă str. Castanului c/c str. Ecaterina Teodoroiu lot 1), în suprafaţă de 192,00 mp, NCP 11921, constituit prin H.C.L.M.                 nr.449/28.09.2004, în favoarea numitului CRĂCIUN GHEORGHE.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,                      str. Radu Portocală nr. 31 (fostă Zona Industrială Sud, lot 46), în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 82781, constituit în favoarea numitei IOAN ALEXANDRA.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,                      str. Trandafir Djuvara nr. 11 (fostă Zona Industrială Sud lot 5), în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 71063, constituit prin H.C.L.M. nr. 365/21.11.2008, în favoarea numitului ISOFACHE STĂNEL.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,               str. Trandafir Djuvara nr. 7 (fostă Zona Industrială Sud, lot rezervă nr.4), în suprafaţă de 227,89 mp, NCP 73284, constituit prin H.C.L.M.                                nr. 337/29.09.2009, în favoarea numitului NEDELCU ALEXANDRU.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,                      str. Stadionului nr. 9 (fostă str. Eroilor lot 2), în suprafaţă de 256,00 mp, NCP 80882, constituit prin H.C.L.M. nr.198/27.08.2004, în favoarea numitului TĂNASE ADRIAN – FLORIN.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 2 și  lot 5.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 127.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 168.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. General Eremia Grigorescu nr. 3 (teren liber de construcții).

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 54.

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. I. L. Caragiale nr. 12, Ap.1, etaj.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 1.

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 4.

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 25.

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 1, bl.1, parter – cabinet stomatologic + spațiu comercial + vestibul.

67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, tarlaua 19, parcela 196/17/3, LOT 1/1/1/1/1/2, LOT 2/2/2/1, LOT 2/1/1/1/1/1, LOT 1/3, iniţiat de dl STERE VALENTIN și dna STERE VERONICA -DOINIȚA.                                                                                                                                

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII AUTO”, la adresa din Brăila, Str. Cimbrului nr.29B, iniţiat de dl Ionescu Marian, dl Ionescu Gheorghe și dna Ionescu Ionica.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 13.373,83 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul  Sportului Nilüfer 2018, ediţia a XVII a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia, în perioada 04 - 13 mai 2018.

70) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 5.004 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele Orașului Shumen, în perioada 10 - 13 mai 2018.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2018.

          72) RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2017.

73) Alte probleme.P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Sambata si duminica va avea loc editia a IV-a a Festivalului Branzei de Gulianca

- Virgil ANDRONESCU -

Primaria si Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor din judetul Braila va invita la Festivalul Branzei de Gulianca. Si aceasta editie se va desfasura pe pajistea satului Gulianca si va avea un Program deosebit de bogat si variat. program in care publicul se va reintalni cu datinile, jocul si voia buna.

De patru ani încoace se descfăşară pe islazul de la Gulianca Festivalul Brânzei de Gulianca. Evenimentul a luat fiinţă la iniţiativa directorului Revistei INFOZONE, Gabriela Popa şi se desfăşoară cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei Salcia Tudor. Fiecare ediţie a fost extrem de reuşită.  La toate ediţiile Festivalului Brânzei de Gulianca, gazdele şi organizatorii acestuia s-au ridicat la aşteptările publicului iubitor şi păstrător de tradiţii, obiceiuri şi folclor autentic. Evenimentul se va încheia duminică cu recitaluri ale unor solişti de top. Ca şi la celelalte trei ediţii, ansamblurile folclorice participante cât şi vedetele invitate vor fi răs…

Festivalul Brânzei de Gulianca, de trei ani încoace, un brand la nivel naţional

- Virgil ANDRONESCU -


De patru ani încoace se descfăşară pe islazul de la Gulianca Festivalul Brânzei de Gulianca. Evenimentul a luat fiinţă la iniţiativa directorului Revistei INFOZONE, Gabriela Popa şi se desfăşoară cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei Salcia Tudor. Fiecare ediţie a fost extrem de reuşită. Cu trei ani în urmă, evenimentul a început pe data de 9 mai, tot într-o zi de sambătă, şi s-a încheiat duminica seara. Această primă manifestare a reprezentat un prim pas în promovarea unicului brand al judeţului Brăila, acesta fiind brânza de Gulianca şi urmare acestei promovări, trebuia să aducă certificarea produsului tradiţional românesc la nivel național și mai apoi internațional, ceea ce s-a şi întâmplat în anii din urmă. După primele două ediţii, Brânza de Gulianca se mândreşte nu numai cu statutul de marcă înregistrată, ci şi cu recunoaştere şi faimă la nivel naţional. Desfășurarea ulterioară a Festivalului Brânzei de Guluanca implică multă muncă din part…

Plasticienii Ion și Cristian Radu continuă ideea ,,Brăilei și apa”, expoziție sub semnul împlinirii a 650 de ani de ființare a orașului

- Virgil ANDRONESCU -

Galeria de Artă a Municipiului Brăila a găzduit astăzi, 5.05.2018, de la ora 12:00, vernisajul unei expoziții de grafică și pictură a doi artiști plastici brăileni, membri ai Filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici din România: Cristian Radu – grafică și Ion Radu – pictură.


Au vorbit despre artiști cât și despre lucrările acestora: Maria Stoica, pictor Hugo Mărăcineanu, Ana Hărăpescu- director Direcția Județeană de Cultură Brăila.


După expo ,,Tandem”, cei doi continua ideea ,,Brăilei și apa”, punând această expoziție sub semnul împlinirii a 650 de ani de ființă a Brăilei, semn sub care se desfășoară în acest an acțiunile Filialei Brăila a U.A.P.România.

Publicul a fost prezent în număr mare.

Foto-video: Virgil Andronescu

Eveniment cultural în comuna Segarcea-Vale din județul Teleorman: dezvelirea plăcii comemorative la casa în care s-a născut poetul Dimitrie Stelaru

- Virgil ANDRONESCU -


În ziua de 14.04.2018, în comuna Segarcea-Vale din județul Teleorman- de unde este mama mea ( satul Olteanca ) și unde tatăl acesteia, Stan Vaicăr,  a fost primar în perioada de început a colectivizării, a avut loc un eveniment cu însemnătate istorică pentru comună dar și la nivel județean, făcându-se dreptate postumă poetului comemorat: dezvelirea plăcii comemorative la casa în care s-a născut poetul Dimitrie Stelaru. Lăudabila inițiativa a aparținut profesorului universitar doctor în filologie, specialist în limba rromă, scriitorulGheorghe Sarău, acesta fiind unul dintre fiii remarcabili ai locului unde s-a născut poetul supranumit și îngerul vagabond
Acțiunea, unică și de rafinată ținută culturală, a fost organizată de primăria locală, în mod special de primarul Manole Florea, vice-primarul Violeta Gâdea, administratorul Mihai Bobe, dar și de profesori de la școala din Segarcea-Vale. Coordonatorul echipei fiind directorul școlii Ionela Ristea, profesor de limb…

Cercul Militar Braila: lansarea volumului de poezii Anotimpuri pastelate, semnat de Sibiana Mirela Antoche

- Virgil ANDRONESCU -

Miercuri, 16 mai 2018, la Cercul Militar si-a lansat cel de-al patrulea volum de poezii autoarea Sibiana Mirela Antoche, au vorbit despre carte Lucia Patrascu si Virgil Andronescu. Moderatorul evenimentului a fost Cezar Virgil Postelnicu. A oferit un program de muzica folk tanarul muzician Teodor Gabriel Scheaua. In cadrul aceleiasi actiuni, si-a lansat un volum de epigrame Alexandru Ene, despre cartea acestuia a vorbit Jenica Chiriac.IUBIREA ÎNTRE CALD ȘI RECE


După cum am aflat din Reperele biografice, aşezate în volumul de faţă, Sibiana Mirela Antoche a apărut pe firmamentul poeziei feminine brăilene lansând primul volum Viață în doi în anul 2016. Anul următor a publicat cel de-al doilea volum de versuri, numit Stropi de rouă, iar la începutul acestui an a revenit pe scena lansărilor de carte cu volumul Buchetul de iubire. Toate cele trei cărți au fost publicate la editura Lucas din Brăila și au ca teme principale Iubirea și Natura.  Celde al patrulea volum de ve…